logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Produkty

Klebepaste

Univerzální lepidlo pro vysoké teploty až do 1200 °C

Při vysokých teplotách neuvolňuje žádné plyny nebo hořlavé látky

Anorganické lepidlo rozpustné ve vodě – použité nářadí lehce omyjete vodou

Vlastnosti Klebepaste

Vlastnosti Klebepaste

S anorganickým lepidlem Klebepaste lze lepit Vermikulitové desky Grena nejenom k sobě, ale i na ocel, beton, zdivo, kámen, keramiku, dřevo, atd.


Je možné ho použít i pro přímý kontakt s ohněm.


Jeho praktické balení umožňuje jednoduchou aplikaci.

Zpracování a způsob nanášení

Zpracování a způsob nanášení

Před zpracováním lepidlo dobře promíchejte. Kartuše je nutné dobře "prohníst". Doporučujeme lepidlo zpracovávat při teplotách nad + 10 °C. Lepené plochy musí být před nanášením čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.


Po nanesení lepidla zubatou stěrkou nebo "housenkou" lehce přitiskněte suchý protikus na jednu lepenou plochu a krouživým pohybem lehce přitlačujte obě plochy k sobě, aby došlo k vyplnění všech spár.


Lepené materiály je třeba k sobě přitisknout do cca. 3 min. a dbát na to, aby lepidlo neuzavřelo svůj povrch a nevytvořilo nežádoucí škraloup. Množství nánosu Klebepaste je závislé na lepených materiálech. Obvykle se množství pohybuje v rozmezí 1 - 1,8 kg/m2. Při nanesení většího množství lepidla stahujte přebytečné množství zubatou stěrkou.


Tuhnutí je závislé na plochách, druhu lepeného materiálu a samozřejmě na množství naneseného lepidla. Při 20 °C je lepidlo vytvrzeno za 12 hodin. 

 • Pro lepení různých druhů materiálů (za předpokladu, že jedna z lepených ploch je savá)
 • Vhodné do vysokých teplot, pro přímý kontakt s ohněm
 • Speciálně vyvinuto pro lepení desek Grena


 
 • Lepidlo je dodáváno v plastových kartuších o hmotnosti 1000 gramů
 • Trvanlivost min. 6 měsíců
 • Skladujte od +5 °C do +25 °C
 
 • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • Používejte ochranný oděv, rukavice, brýle, obličejový štít.
 • Při styku s kůží (nebo s vlasy) postižená místa opláchněte vodou.
 • Při potřísnění oděvu veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • Při zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je a pokračujte ve vyplachování.
...